Tuntinetti käyttöohjeet : Ylityömääräykset


Tässä ohjeessa käydään läpi, miten työntekijän tekemät ylityötunnit saa eriteltyä ylitöiksi palkanlaskennan työaikaraportille. Tuntinetissä ylitöitä ei kirjata erikseen, vaan ohjelma erittelee ne automaattisesti, kun ylityömääräys on voimassa. Tuntinetissä ylitöiden tekeminen edellyttää työnantajan aloitetta. Jotta ohjelma osaisi eritellä tunnit ylitöinä, työntekijällä pitää olla kyseisenä ajankohtana voimassa oleva ylityömääräys ja työsopimus.Ylityömääräysten asettaminen

Normaalisti Tuntinetissä annetaan ylityömääräykset yksitellen ja tapauskohtaisesti. Mikäli kuitenkin halutaan, että työntekijän kaikki tehdyt tunnit eritellään automaattisesti palkanlaskennan työaikaraportille työntekijöillä kulloinkin voimassaolevan työehtosopimuksen mukaan, voi ylityömääräyksen (työaikakorvausten erittely) asettaa olemaan aina voimassa. Aina voimassa olevia oletusasetuksia voi asettaa yksikölle, työkohteelle ja työntekijälle.

Ylityöasetusten hierarkia

 • Yritystasolla voidaan asettaa oletus, joka tulee kaikille uusille projekteille (Perusasetukset > Yrityksen perustiedot)
 • Yksikkötasolla voidaan asettaa oletus, joka koskee kyseisen yksikön työntekijöitä ellei projekteilla muuta asetusta (Yksiköt )
 • Työkohdetasolla voidaan asettaa oletus, joka koskee projektin työntekijöitä ellei työntekijöillä ole muuta asetusta (Työkohteet)
  • Työkohteella voidaan valita onko työkohteen oletusylityö ko. työkohteella vahvempi (ensisijainen) verrattuna työntekijän oletusylityöhön (Työkohteet > Työaika-asetukset > Lisävalinnat > Muita asetuksia)
 • Työntekijälle voidaan asettaa henkilökohtainen ylitöiden oletusasetus (Käyttäjät > Työntekijät)
 • Tapauskohtaisesti voidaan lisätä määräaikaisia (alku- ja loppupäivä) ylityömääräyksiä, joilla voidaan poiketa edellä mainituista (Työntekijät, Työkohteet ja Työaikaraportit)

Työaikakorvausten erittelyn selitteet

 • Aikaperusteisten lisien eritteleminen tarkoittaa, että työntekijälle eritellään mahdolliset ilta- ja pyhälisät ja vastaavat työnteon ajankohdan perusteella määräytyvät lisät.
 • Viikko- tai jaksoylitöiden eritteleminen tarkoittaa, että työntekijälle eritellään tasoittumisjakson ylittävät viikko- tai jaksoylityöt.
 • Vuorokautisten ylitöiden eritteleminen tarkoittaa, että työntekijälle eritellään mahdolliset työehtosopimuksen mukaiset vuorokautiset ylityöt.
 • Viikkolepokorvausten eritteleminen tarkoittaa, että työntekijälle eritellään mahdolliset viikkolevon menetyksen aiheuttamat korvaukset.

Yritystason ylityöasetukset

Yritystasolla asetettava oletus, joka tulee uusille projekteille, voidaan asettaa Perusasetukset-välilehden Yrityksen perustiedot -sivulla "Miten työaikakorvaukset oletusarvoisesti eritellään?"-valikosta.


Yksikkötason ylityöasetukset

Yksikölle voit valita eriteltävät ylityöt ja lisät "Työaikakorvausten (ylityöt, lisät) erittely"-valikosta (Yksiköt > Työaika-asetukset). Tämä on voimassa kaikille yksikön työntekijöille, ellei alemmalla tasolla ole määrätty toisin. "Työaikakorvausten lisien korvaaminen vapaana" ja "Lisä- ja ylityöt joiden perusosat korvataan vapaana" valikoista voit määritellä mitkä valituista ylitöistä ja lisistä korvataan vapaana.

Työkohdetason ylityöasetukset

Työkohteelle voit valita eriteltävät ylityöt ja lisät "Työaikakorvausten (ylityöt, lisät) erittely TES mukaisesti"-valikosta (Työkohteet > Työaika-asetukset > Lisävalinnat). "Työaikakorvausten lisien korvaaminen vapaana" ja "Lisä- ja ylityöt joiden perusosat korvataan vapaana" valikoista voit määritellä mitkä valituista ylitöistä ja lisistä korvataan vapaana.

Työaika-asetusten lisävalinnoista löytyy myös kohta "Työntekijä voi itse asettaa ylityömääräyksen", joka antaa työntekijälle oikeuden asettaa itse ylityömääräyksiä.

"Muita asetuksia" -valikosta voit määrätä työkohteen työaikakorvausten erittelyn asetukset ajamaan työntekijäkohtaisten asetusten ohitse.

Työntekijäkohtaiset ylityöasetukset

Työntekijälle voit valita eriteltävät ylityöt ja lisät "Ylitöiden oletusasetukset" kohdan "Työaikakorvausten (ylityöt, lisät) erittely"-valikosta (Käyttäjät > Työntekijät > Ylitöiden oletusasetukset).  "Työaikakorvausten lisien korvaaminen vapaana" ja "Lisä- ja ylityöt joiden perusosat korvataan vapaana" valikoista voit määritellä mitkä valituista ylitöistä ja lisistä korvataan vapaana.


Määräaikaisen ylityömääräyksen asettaminen

Työntekijälle voidaan lisätä tapauskohtaisesti määräaikaisia (alku- ja loppupäivä) ylityömääräyksiä, joilla voidaan poiketa oletusasetuksista. Näitä voi lisätä mm. Työntekijät- ja Työkohteet-välilehdillä sekä Työaikaraportin yhteydessä. Ylityömääräyksiä voi asettaa myös jälkikäteen.

Ylityömääräyksen asetukset:

 • "Ylityömääräys koskee"-valikosta pystyt valitsemaan, kohdistetaanko ylityömääräys:
  • Vain työntekijän palkkaa
   • Pelkästään työntekijälle palkan näkökulmasta, jolloin se on näkyvissä ainoastaan Palkanlaskennan raporteilla (Työaikaraportit > Palkanlaskennan raportit).
  • Vain laskutusraporttia
   • Pelkästään projektille laskutuksen näkökulmasta, jolloin se on näkyvissä ainoastaan Laskutuskohtaisilla raporteilla (Työaikaraportit > Laskutusraportit työkohteittain)
  • Palkkaa ja laskutusraporttia
   • Molempien näkökulmasta, jolloin se on näkyvissä molemmilla. Huom. laskutuksen erittely vaikuttaa siihen, että mikä työehtosopimus on näkyvissä (Työkohteet > Laskutus perusteet > Laskutusraportin erittelyt
 • Valitse "Ylitöiden laskutussopimus" kohdasta, mitä laskentasääntöä asiakkaan kanssa sovituissa laskutettavissa ylitöissä noudatetaan.
  • Ylityöt voi siis eritellä laskutusraportille eri laskentasäännön mukaan kuin palkanlaskennan työaikaraportille.
 • "Työaikakorvausten erittely"-valikosta löytyvät samat työaikakorvausten erittelyn vaihtoehdot kuin muidenkin ylityöasetusten yhteydessä.
  • Aikaperusteiset lisät
  • Henkilökohtaiset lisät
  • Pyhä- tai lauantaipäivän lisä
  • Tehtäväkohtainen lisä
  • Viikko- tai jaksoylityöt
  • Viikkolepokorvaukset
  • Vuorokautiset ylityöt
 • Viereisestä valikosta voit valita lisätarkennuksia:
  • Huomioi jakson työajan säännölliseen työaikaan asti
  • Huomioi kaikki tunnit kokonaiseen työpäivään asti
 • "Lisätiedot" kohdasta voit määrittää mitkä valituista lisä- ja ylitöistä korvataan vapaana.
  • Työaikakorvausten lisien ja korotusosien korvaaminen vapaana
  • Lisä- ja ylityöt joiden perusosat korvataan vapaana
 • "Ylityö alkaa" ja "Ylityö päättyy" kohdilla voit määrittää ylityömääräyksen keston
 • Lopuksi tallennetaan tiedot Tallenna-painikkeella.


Viikkolepokorvaus

Viikkolepokorvauksen asetukset löytyvät Työehtosopimukselta. Viikkolepokorvaus tulee korvattavaksi silloin kun ylityön asetuksissa on asetettu se käsiteltäväksi TES:in mukaisesti.

Viikkolepokorvaus poikkeaa siinä suhteessa hieman normaalin ylityön määrityksistä (esimerkiksi vuorokautisen ylityön osalta), että viikkolepokorvaus katsotaan koko viikon osalta, ja kaikista työntekijän voimassaolevista työkohteista.

Jos jollain työntekijän työkohteella on ylityöasetuksissa merkitty viikkolepo käsiteltäväksi niin se käsitellään maksuun. Jos jollain työntekijän voimassaolevissa työkohteissa viikkolepo on merkitty siirtyväksi saldoon maksun sijasta niin viikkolepo käsitellään ylityön saldoon.

Jos työkohteen asetuksista halutaan työntekijäkohtaisesti poiketa niin tällöin tulee jokaiseen työkohteeseen lisätä poikkeava ylityömääräys, määräaikaisella ylityömääräyksellä.