Tässä ohjeessa käydään läpi vuosilomat ja vuosilomalaskennan asetukset Tuntinetissä.

Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä


1. Lisäominaisuuksien asetus

Lomalaskentaan liittyy kolme ominaisuutta, Vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta, Vuosilomien ansainnan juokseva arvio ja Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi.

 1. Vuosilomien ansainnan käynnistämiseksi, vähintään ensimmäinen näistä on oltava valittuna.
 2. Vuosilomien ansainnan juokseva arvio lisää tuntiraportteihin valitulle aikajaksolle lasketun arvion ansaituista vuosilomapäivistä sekä lomapalkasta ja -rahasta.
 3. Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisoinnin avulla saat käsiteltyä työntekijöiden pidetyt vuosilomat ja loppupalkat automaattisesti maksuun.

1.1 Yleistä

On suositeltavaa, että vuosilomien ansainnan laskenta Tuntinetissä otetaan käyttöön vasta sellaisena vuonna kun tuntikirjaukset ovat kertyneet Tuntinettiin täysimääräisenä edellisen vuoden huhtikuusta alkaen (lomanansaintavuoden alku 1.4.). Riippumatta onko vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta käytössä, lomien maksumääräyksiä voidaan tehdä sekä työaikaraporttien yhteenvedosta että Käyttäjät → Kertyneet lomat, liukumat ja maksumääräykset -osiosta silloin kun ylipäänsä lomien saldoja seurataan Tuntinetissä.

Perusasetuksista tulee tällöin varmistua että kohdassa Palkanlaskentaan välittyvät lomatyypit on valittuna myös vuosilomat, jotta ne tulevat mukaan palkanlaskennan aineistosiirtoon.

1.2 Prosenttiperusteinen lomapalkka

Joka tilissä maksettavien osalta puhutaan ns. prosenttiperusteisista lomista, tämä edellyttää Vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta -ominaisuutta (mutta ei edellytä Vuosilomien ansainnan juokseva arvio -ominaisuutta). Tällöin yleensä määritellään yrityksen perusasetuksiin lomalaskenta-asetuksiin, että kaikki epäsäännöllistä työaikaa tekevät työntekijät saavat prosenttiperusteisen palkan jokaisessa palkassa. (Tästä voidaan myös poiketa Työsuhteen lisätiedot-ruudun asetuksella: Lasketaan lomat normaalisti vaikka työaika onkin epäsäännöllinen.) Tämä palkkaerä tulee tällöin myös mukaan palkanlaskennan aineistosiirtoon (edellyttää saman kuin edellä, että Perusasetuksista kohdassa Palkanlaskentaan välittyvät lomatyypit on valittuna myös vuosilomat). Mikäli prosenttiperusteinen lomapalkan maksu joka tilissä ei koske kaikkia epäsäännöllistä työaikaa tekeviä työntekijöitä (tai jollekin säännöllistä työaikaa tekevälle halutaan maksaa prosenttiperusteisesti joka palkan mukana), ansaintasäännön voi valita kiinteästi myös erikseen jokaisen työntekijän työsopimuksen lisätiedoissa.


2. Vuosiloma-asetusten hallinta

Vuosilomalaskenta voidaan asettaa päälle yritys-, yksikkö- tai työntekijäkohtaisesti. Työntekijäkohtainen valinta yliajaa yksikkökohtaisen, ja yksikkökohtainen yrityskohtaisen valinnan. Näin vuosilomalaskenta voidaan asettaa päälle vain tietyille työntekijöille, tietyille yksiköille tai vaikka koko yrityksen kaikille työntekijöille. Tämän ohjeen osioissa kuvatut käyttöliittymävalikot näkyvät vasta sen jälkeen, kun kohdassa 1. kuvattu lisäominaisuus Vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta on otettu käyttöön.

Automaattisen vuosilomalaskennan aktivointi kesken lomanansaintavuoden (esim. 1.4.2017 - 31.3.2018) edellyttää että työntekijöiden työaikakirjanpito on tuntinetissä vähintään lomavuoden alusta (esim. 1.4.2017) lähtien. Tämä johtuu siitä, että vuosiloman ansainta (ja joissain tilanteissa myös lomapalkka) määräytyy lomanansaintavuoden työssäolon perusteella, ja mikäli työaikamerkintöjä puuttuu lomavuoden ajalta, lomapäivät (ja mahdollisesti myös lomapalkka) vastaavalta ajalta jää ansatsematta.

2.1 Yrityskohtaiset asetukset

Kun ominaisuus Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi  on käytössä, yrityksen perustiedoissa on alasvetovalikko “Laske vuosilomat automaattisesti”, josta voi valita:

 • “Ei lasketa” - jolloin vuosilomalaskenta aktivoidaan vain erikseen valituille yksiköille tai käyttäjille
 • "Lomalaskentavuodesta XXXX-(XXXX+1)", jolloin oletusarvo on, että kaikille yrityksen työntekijöille lasketaan vuosilomat valitusta lomanansaintavuodesta lähtien. Tässä lomansaintavuosi on merkitty esim. 2012-2013, jolloin laskenta alkaa lomanansainavuodesta 1.4.2012 – 31.3.2013. Tämän asetuksen voi vielä yliajaa joko yksikkö-tai käyttäjätasolla, mikäli on käyttäjiä tai yksiköitä, joille ei haluta laskea lomia, tai lomat halutaan laskea jostain muusta lomanansaintavuodesta alkaen.


Vuosilomasaldojen seurantaan Tuntinetissä on kaksi vaihtoehtoista tapaa:

 • Työntekijät kirjaavat pidettäviä vuosilomia ja esimiehet maksavat lomat Tuntinetistä maksumääräyksillä, ja kirjattavien sekä maksettavien saldoja seurataan erikseen. (Tämä aktivoidaan alempana kuvatulla raksilla Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettua lomapäiviä) Vuosilomalain mukaan myös pidetyt vuosilomapäivät kerryttävät uutta vuosilomaa. Siksi automaattisen vuosilomalaskennan kanssa suositellaan käytettäväksi tätä laskentatapaa.
 • Vuosilomille on vain yksi saldo. Se sopii yrityksille joilla lomien maksumääräyksiä ei tehdä Tuntinettiin (saldo toimii kirjattavien lomien saldona), tai jotka eivät kirjaa pidettyjä vuosilomia tuntikirjanpitoon vaan pelkästään saldomuukset (saldo toimii maksettavien lomien saldona). Ei suositella käytettäväksi automaattisen vuosilomalaskennan kanssa, sillä laskenta tarvitsee tiedon pidetyistä vuosilomapäivistä.

Lomapalkka– ja lomarahatiedot näkyvät oletusarvoisesti vain käyttäjille joilla on oikeus nähdä palkkatietoja. Tämän rajoituksen voi poistaa: Perustiedot → Yrityksen Perustiedot → Raporttiasetuksia-valikon asetuksella "Näytä lomaraha- ja lomapalkka-arviot myös käyttäjille joilla ei muuten olisi oikeutta palkkatietoihin".


Asetukset jotka löytyvät alasvetovalikosta Lomalaskenta-asetukset:

 • Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettua lomapäiviä - Yrityksille jotka kirjaavat lomapalkkojen ja -korvausten maksumääräykset tuntinettiin. Näin lomapalkkojen maksu ei vaikuta kirjattavissa olevien lomien määrään ja päinvastoin.
 • Lomapalkkalaskelmassa erotellaan kesä- ja talvilomat - Lomapalkkalaskelmalle erotetaan automaattisesti kesälomapalkan osuus (max 24pv).
 • Epäsäännöllistä työaikaa tekeville lomat korvataan prosenttiperusteisesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä - Tämä yliohjaa kaikkien epäsäännöllisen työajan työsopimusten vuosilomalaskennan ansaintasäännön prosenttiperusteiseksi lomakorvaukseksi, jota maksetaan muista ansaintasäännöistä poiketen jatkuvasti jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Hienojakoisempaa määrittelyä voidaan tehdä myös työsopimuskohtaisesti (tästä lisää luvussa 2.4 Työsopimuskohtaiset asetukset).
 • Kuukausipalkkaa maksetaan myös lomapäiviltä (kun seurataan erikseen pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä) - Kuukausipalkkaisille maksetaan normaalia kuukausipalkkaa myös lomapäiviltä. Tämä sopii mikäli halutaan maksaa lomapalkkana vain aikaperusteisista ja muista lisistä kertynyttä lomapalkan osuutta. Tämä vaatii toimiakseen myös tuon yllämainitun asetuksen "Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä".
 • Joka palkan mukana maksettavaa prosenttikorvausta laskettaessa pyöristetään ensin korvauksen perusteena oleva palkkasumma - Laskettaessa kunkin palkanmaksun yhteydessä laskettavaa lomakorvausta, prosentuaalinen lomakorvaus lasketaan sentteihin pyöristetystä palkkasummasta.
 • Lasketaan vuosilomat niin että vuosiloman ansaintaa varten yhdistetään eri sopimussarjojen työaika yhteen, mutta laskettaessa vuosilomapalkkaa, käytetään eri tesien ehtoja ja eri sopimussarjojen työpalkkoja. - Tyypillisesti eri sopimussarjoille lasketaan erilliset lomapalkkalaskelmat. Tämä asetus sopii mikäli ansaitut lomapäivät ja lomapalkat halutaan laskea koko työpanoksesta eri sopimussarjojen yli (lomapalkat lasketaan kuitenkin erikseen kullekin työehtosopimukselle ja kuukausipalkkaiselle sopimussarjalle).
 • Kokoaikaisille työntekijöille (tai vähintään 37.5h/vko tekeville) käytetään 14pv ansaintasääntöä, ja osa-aikaisille / tarvittaessa työhön kutsuttaville työntekijöille käytetään eniten lomaa kerryttävä ansaintasääntöä. - Tällä säännöllä voi tulkita ansaintasäännön valintaa niin että se on kokoaikaisille aina 14pv, ja osa-aikaisille käytetään aina paremmin kerryttävää ansaintasääntöä.
 • Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisjakson päättymispäivän kuukausipalkan mukaan. - Tällä asetuksella voi määrittää että kuukausipalkkaan perustuvan lomapalkan laskenta ei ota huomioon palkankorotuksia lomanmääräytymisjakson päättymisen jälkeen.
 • Rullaavat osavuoden arviot: oleta työsuhteen päättyvän valitun aikavälin lopussa. -  Laskettaessa lomapalkkalaskelman arviota osalle lomavuotta, lasketaan tulokset sillä olettamalla että työsuhde päättyisi valitun aikavälin päättymispäivälle.
 • Epäsäännöllisen työajan sopimukset eivät vaikuta säännöllisten työajan sopimusten lomalaskentaan. - Laskettaessa lomapalkkalaskelmaa säännöllisen työajan sopimuksen ajalle, edeltäviä epäsäännöllisiä työsopimuksia ei oteta huomioon määritettäessä työsuhteen kestoa (vaikuttaa esim. ensimmäisen / seuraavien lomavuosien lomaprosentin valintaan).
 • Näytä lomapalkkavelkaraportilla ainoastaan (valitun aikavälin viimeisen päivän) kuluvana lomavuonna ansaitut lomat ja lomapalkat - Lomapalkkavelkaraportilta piilotetaan edellisiltä vuosilta jääneet lomapalkkavelat.
 • Piilota lomapalkkavelkaraportilta valitun aikavälin loppupäivää ennen päättyneiden työsuhteiden loppupalkkalaskelmat  - Lomapalkkavelkaraportilta piilotetaan ennen valittua aikaväliä kertyneet loppupalkkalaskelmat.
 • Vuosilomakeskituntiansiota epäsäännöllisille työntekijöille laskettaessa otetaan huomioon vain viikot joilla on merkintöjä - Epäsäännöllisten työntekijöiden, joiden lomapalkka lasketaan keskituntiansion perusteella, lomapalkkaa laskettaessa ei huomioida viikkoja joilla ei ole työaikamerkintöjä.

2.1.1 Lisäasetukset liittyen ominaisuuteen Loppupalkan ja vuosilomien vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi

Kun Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi- lisäominaisuus on kytketty yritykselle käyttöön, yrityksen perustiedoissa voidaan valita, mitä automaattiseen loppupalkkaan huomioidaan mukaan:


Huom! Jotta loppupalkan eri lomatyyppien osat menisivät maksuun, tulee kyseiset lomatyypit valita myös Palkanlaskentaan välittyvät lomatyypit - listalle:


Vuosiloman automaattiset maksumääräykset vaativat myös että Lomalaskenta-asetus “Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä” on käytössä:

2.2 Yksikkökohtaiset asetukset

Vastaavasti, kun ominaisuus Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi on käytössä, yksiköt-välilehdellä on alasvetovalikko “Laske vuosilomat automaattisesti”. Siitä voi valita:

 • "Ylemmän tason oletusasetuksen mukaan", jolloin tämän yksikön vuosilomalaskenta tapahtuu oletusarvoisesti kohdassa 2.1 kuvatun yritystason valinnan mukaan.
 • "Ei lasketa", jolloin tämän yksikön työntekijöille ei oletusarvoisesti lasketa vuosilomia (yksittäisille käyttäjille voidaan silti asettaa vuosilomaĺaskenta päälle kohdan 2.3 mukaisesti).
 • "Lomalaskentavuodesta XXXX-(XXXX+1)", jolloin oletusarvona on, että kaikille yksikön työntekijöille lasketaan vuosilomat valitusta lomanansaintavuodesta lähtien.


2.3 Käyttäjäkohtaiset asetukset

Käyttäjät-välilehdellä on yksikkötason tapaan alasvetovalikko, “Laske vuosilomat automaattisesti”, josta voi valita:

 • "Ylemmän tason oletusasetuksen mukaan", jolloin tämän käyttäjän vuosilomalaskenta tapahtuu oletusarvoisesti kohdassa 2.2 kuvatun yksikkötason valinnan mukaan.
 • "Ei lasketa", jolloin tämän käyttäjän vuosilomia ei lasketa, riippumatta siitä mitä kohdissa 2.1 tai 2.2 oli asetettu
 • "Lomalaskentavuodesta XXXX-(XXXX+1)", tämän käyttäjän vuosilomat lasketaan valitusta lomanansaintavuodesta lähtien, riippumatta siitä mitä kohdissa 2.1 tai 2.2 oli asetettu.


2.4 Työsopimuskohtaiset asetukset

Käyttäjät → Työntekijät -välilehden työsopimushistoria-taulussa on kullakin työsopimusrivillä ratas-painike () josta avautuu Työsuhteen lisätiedot-popup ikkuna. Tässä ikkunassa on mahdollista yliajaa vuosilomien ansaintasääntö tarvittaessa työsopimuskohtaisesti.

Tästä voi mm. valita kyseisen työsopimuksen lomat korvattavaksi prosenttiperusteisena korvauksena lomanansaintavuoden lopussa (mikäli työsopimus päättyy tai olennaisesti muuttuu ennen lomanansaintavuoden loppua, korvaus maksetaan työsopimuksen päättyessä). Toinen prosenttiperusteinen vaihtoehto on korvata lomat prosenttiperusteisesti jokaisen palkan yhteydessä.


3. Vuosilomasaldot

3.1 Vuosilomasaldo

Palkanlaskennan työaikaraporttien työntekijäkohtaisissa yhteenveto-osioissa voidaan tarkastella vuosilomasaldoja. Mikäli kohdan 1. asetus "Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettua lomapäiviä" ei ole valittuna, yhteenvedossa näkyy ainoastaan yksi luku, “Vuosiloma: saldo”.


3.2. Kirjattavissa oleva vuosilomasaldo

Mikäli perusasetuksien lomalaskenta-asetus “Seurataan erikseen pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä” on valittuna, on vuosilomasaldot eroteltu “kirjattavissa oleva saldo” ja “maksettavissa oleva saldo”. Kirjattavissa oleva saldo tarkoittaa sitä määrää vuosilomia, jotka työntekijä voi kirjata työajan seurannassa. Lomapäivät näkyvät kirjattavissa olevassa saldossa vasta kun lomakausi on alkanut. Esim. Lomanmääräytymiskaudelta 1.4.2013 – 31.3.2014 ansaitut lomat näkyvät kirjattavissa olevassa saldossa kun raportti otetaan päivältä 2.5.2014 tai sen jälkeen. Mikäli edellisiltä vuosilta on jäänyt käyttämättömiä vuosilomapäiviä, ne ovat tässä saldossa mukana.

3.3. Maksettava vuosilomasaldo

Maksettavissa oleva saldo tarkoittaa sitä määrää vuosilomia, jotka työntekijä on jo ansainnut, mutta joita ei ole vielä kirjattu maksetuiksi. (ks. myös kohta 5. lomien kirjaamisesta maksetuiksi) Lomapäivät näkyvät maksettavissa olevassa saldossa heti kun lomanmääräytymiskausi on päättynyt. Esim. Lomanmääräytymiskaudelta 1.4.2013 – 31.3.2014 ansaitut lomat näkyvät kirjattavissa olevassa saldossa kun raportti otetaan päivältä 31.3.2014 tai sen jälkeen. Mikäli edellisiltä vuosilta on jäänyt maksamattomia vuosilomapäiviä, ne ovat myös tässä saldossa mukana. Tätä saldoa voidaan maksaa pois seuraavilla tavoilla:

3.4 Ansaitut vuosilomat

Kun palkanlaskennan työaikaraportin valittu aikaväli sisältää työntekijän lomanmääräytymiskauden loppumispäivän (esim. 31.3.2014), esitetään yhteenveto-osiossa myös päättyneen lomanmääräytymiskauden lomanansainta. Tässä näkyy lomanmääräytymiskaudelta ansaittujen lomapäivien määrä, sekä lomapalkan ja lomarahan laskettu määrä. Pääkäyttäjä voi tarvittaessa muuttaa näitä lukuja “muuta”-linkistä.

3.5 Vuosilomien ansainnan juokseva arvio

Mikäli Vuosilomien ansainnan juokseva arvio - lisäominaisuus on valittuna, ja palkanlaskennan työaikaraportin valittu aikaväli päättyy ennen työntekijän lomamääräytymiskauden loppumispäivää, esitetään työaikaraportin yhteenveto-osiossa sekä lomapalkkavelkaraportilla arvio työntekijän kuluvan lomanmääräytymiskauden lomanansainnasta. Arviossa ansaitut lomapäivät näkyvät puolen päivän tarkkuudella, esim. 7.5pv. Vuosilomalain mukainen lomapäivien pyöristys tehdään varsinaisessa lomanmääräytymiskauden loppupäivään päättyvässä lomapalkkalaskelmassa. Lomanansainnan arviot eivät ole käsin muokattavissa.

4. Vuosilomalaskelmat

Kun vuosiloma-lisäominaisuus otettu käyttöön (kohta 1) ja vuosilomat määritelty laskettavaksi kaikille tai valitulle joukolle käyttäjiä tai yksiköitä, näkyvät vuosilomalaskelmat käyttöliiittymässä seuraavilla tavoilla.

4.1 Tuntikirjausten yhteenvedot

Palkanlaskennan työaikaraporttien työntekijäkohtaisissa yhteenveto-osioissa näkyy vuosilomalaskelma, kun valittu aikaväli sisältää vuosiloman ansaintakauden loppupäivän.

Pitämällä hiirtä väliotsikon “Lomanansainnan arvio: XXXX-YYYY” kohdalla, tulee esiin myös tooltip, jossa näkyy vuosilomalaskelman selite.

Mikäli vuosilomalaskelmalle halutaan asettaa alkusaldo, sen voi lisätä "Muuta"-painikkeella. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa alkusaldo voidaan lisätä.

 

Mikäli 1. kohdassa valittiin myös ominaisuus Juokseva vuosiloma-arvio, tulee vuosilomalaskelma esiin vaikka valittu aikaväli ei sisältäisikään lomanansaintakauden loppupäivämäärää. Siinä tapauksessa näkyvä vuosilomalaskelma on vain arvio. Arviota ei voi muokata käsin.

4.1.1 Vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta

Tarkempia laskelmia, miten ohjelma on laskenut lomat, voi tarkastella "laskentatapa" painikkeella. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa on eriteltynä työntekijän suunniteltujen työpäivien lukumäärä, tehtyjen työpäivien lukumäärä sekä käytössä oleva työehtosopimus, joka määrää vuosilomien kertymisen.

4.2 Lomapalkkavelkaraportti

Palkanlaskennan työaikaraportit-näytön lomapalkkavelkaraportti-nappi käynnistää lomapalkkavelkaraportin latauksen. Lomapalkkavelkaraportissa listataan valitun aikavälin viimeisenä päivänä jäljellä olevat lomapäivä- ja lomapalkkavelat. Jos raportin aikaväli sisältää kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.), raportti sisältää myös keskeneräisen lomanansaintavuoden lomanansaintatiedot puolen lomapäivän tarkkuudella (Lomapäivien pyöristys tehdään vasta lomanmääräytymiskauden lopussa). Raportista selviää myös mm. käyttäjien lomasaldot ja lomapalkkalaskelmien laskutavat. Mikäli aiemmin mainittu yrityskohtainen asetus “Käsin kirjatut lomat eivät vaikuta saldoihin” on päällä, tulee lomapalkkavelkaraporttiin kaksi erillistä saldosaraketta; Vuosilomasaldo (kirjattavissa) ja Vuosilomasaldo (maksettava). Yhdellä työntekijällä voi olla useita rivejä lomapalkkavelkaraportilla. Kukin rivi merkitsee yhtä lomanansaintatapahtumaa josta lomien käyttö/maksutapahtumat on vähennetty, jolloin nähdään kuinka paljon lomapalkkavelkaa yksittäisestä lomanansainnasta on vielä jäljellä.

4.3 Lomapalkkavelan kehityksen tarkastelu

Kirjattavien ja maksettavien lomapäivien sekä lomapalkka- ja lomarahavelkasaldojen kehitystä voi tarkastella Kertyneet lomat, liukumat ja maksumääräykset -osion vuosilomarivien tooltipeistä. Kunkin rivin tooltip esittää lomapalkkavelan kehityksen kyseisen rivin päiväykseen saakka.

Punainen väri summarivillä tarkoittaa sitä että päättyneen lomavuoden lopussa kirjattavien ja maksettavien lomien saldot erkanivat. Alkaen lomajaksosta XX. - XX.XX.XXXX, lomia on kirjattu enemmän kuin niitä on maksettu. Päivän XX.XX.XXXX tilanne on, että ansaituista ja kirjatuista lomista maksamatta on XX päivää. Tilanteen voi korjata tarkistamalla että kaikki työaikaraportille merkityt lomat on maksettu, ja kaikki maksetut lomat merkitty työaikaraportille.

4.4 Lomapalkkavelka päivittyy automaattisesti:

 • Kuukausipalkan korottuessa (ellei asetus "Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisjakson päättymispäivän kuukausipalkan mukaan" ole käytössä)
 • Loman muuttuessa säästövapaaksi (lomapalkka lasketaan päättyneen lomanansaintavuoden perusteella)
 • Ensihoitopalvelualalla lomapäiviä ja sitä kautta myös lomapalkkavelkaa tarkistetaan talviloman pidennyksen astuessa voimaan

Automaattiset päivitykset näkyvät yllä kuvatuissa Kertyneet lomat, liukumat ja maksumääräykset -osion vuosilomarivien tooltipeissä, "Automaattinen täsmäytys" -riveinä.

4.5 Vuosilomien automaattiset maksumääräykset

Kun työntekijä on kirjannut vuosilomansa Tuntinettiin, vastuuhenkilö voi lisätä halutun aikavälin vuosilomille maksumääräyksen tuntiyhteenvedosta, klikkaamalla “Maksumääräys: Lisää” - linkkiä:


Ohjelma ehdottaa automaattisesti aikavälillä näkyvät lomapäivät maksuun viimeiselle lomapäivälle. Jos ominaisuus “Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi” on käytössä, ohjelma myös laskee maksumääräykselle valmiiksi lomapalkan ja lomarahat:


Klikkaamalla yllä näkyvästä napista “Katso maksun lomapalkkavelkavaikutus” voit myös tarkastella tallentamattoman maksun vaikutusta lomapalkkavelkaan.

4.6 Loppupalkka

Ensin päätetään työntekijän työsopimus Tuntinetissä ja annetaan työsopimuksen lisätiedoissa päättymisen syy:

Loppupalkkaan liittyvät vuosilomalaskelmat lasketaan jo ennen työsuhteen päättymispäivää myös ilman Vuosilomien ansainnan juokseva arvio - ominaisuutta, mikäli työaikakirjaukset on jo kirjattu työsuhteen loppuun saakka, tai jos työsuhde päättyy kahden kalenterikuukauden sisällä seinäkalenteripäivästä.

Kun työntekijän työaikakirjaukset ovat valmiit, loppupalkan lomakorvauksille voidaan käsin lisätä maksumääräys, valitsemalla työaikaraportti joka sisältää työsuhteen päättymispäivän, ja klikkaamalla yhteenvedon “Maksumääräys: Loppupalkka” - napista:


Jos käytössä on kohdassa 1. esitelty lisäominaisuus “Vuosilomien maksumääräykset automaattisesti pidettyjen lomapäivien perusteella”, voidaan loppupalkan lomakorvausten maksua myös automatisoida. Tuolloin Lisää loppupalkkamaksu-napista avautuvassa popupissa loppupalkan lomakorvauksen määrä lasketaan automaattisesti.


Loppupalkkamaksun luonti voidaan myös täysin automatisoida valitsemalla päälle Lomalaskenta-asetus “Lisätään loppupalkan lomakorvauksen maksumääräykset automaattisesti”:


Tällöin ohjelma käsittelee automaattisesti lomille maksumääräyksen työntekijän työaikaraportille, työsuhteen viimeisen työpäivän kohdalle, ja maksumääräyksen löydät myös tuntiyhteenvedosta. Voit myös muokata automaattisesti luotua loppupalkkamaksua yllä esitellystä napista “Maksumääräys: Loppupalkka”:

Loppupalkkaan voidaan tarvita myös muiden lomatyyppien (liukumavapaat, lyhennysvapaat, vuosilomaa täydentävät lisävapaat) korvauksia tai tasauksia. Niitä voidaan lisätä manuaalisesti Kertyneet lomat, liukumat ja maksumääräykset -näkymästä, mutta loppupalkkakorvausten/tasausten lisäys on myös mahdollista automatisoida maksullisen lisäominaisuuden Loppupalkan ja vuosilomien vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi avulla. Automaattisten loppupalkkamaksujen lomatyypit valitaan asetuksin jotka on esitelty osiossa "2.1.1 Lisäasetukset liittyen ominaisuuteen Loppupalkan ja vuosilomien vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi".

Automaattiset loppupalkkamaksut näkyvät:

 • sekä Kertyneet lomat, liukumat ja maksumääräykset - näkymässä:

 • että työaikaraportin yhteenvedossa:


5. Lomasaldon kirjaaminen maksetuksi

Vuosiloma merkitään maksetuksi maksumääräyksellä Käyttäjät → Työntekijät välilehden “Kertyneet lomat” -osiossa negatiivisella rivillä:

Lomarahalle on myös mahdollista antaa erillinen maksupäivä.

Ilman maksumääräystä maksettavien lomien lomapalkkavelka -saldo ei vähene silloin kun maksumääräyksiä hallinnoidaan Tuntinetillä.


6. Vuosilomaa täydentävä lisävapaa

Vuosilomalain uudistuksen mukaan Tuntinetissä lomanansaintakaudella sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen aiheuttamista poissaoloista alkaa kertymään palkallista vuosilomaa täydentävää lisävapaata. Tämä lisävapaa ei kuitenkaan kartuta uutta lomaa toisin kuin varsinainen vuosiloma.

Tuntinetissä tämä näkyy uutena lomatyyppinä 'Vuosilomaa täydentävä lisävapaa', jolla on omat saldot. Lisävapaapäivien korvaus voidaan maksaa joko kirjattujen työpäivien mukaan kuten työajan lyhennyskorvaus:


tai korvata suoraan rahana maksumääräyksellä:


Jos yrityksellä on käytössä loppupalkka-automatiikka, niin lisävapaiden korvaukset tulevat loppupalkkaan mukaan kuten muutkin maksamattomat saldot.

Lisävapaan ansainnat näkyvät kootusti vuosilomien kanssa mm. vuosilomien selitepaneelissa ja lomapalkkavelka -listauksissa:

7. Vuosilomaoppaasta lisätietoa

Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Lisätietoa vuosilomaa koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta löydät tästä ammattiliittojen tekemästä vuosilomaoppaastaOpas on suunnattu luottamusmiehille, palkanlaskijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille vuosilomalaista ja sen tulkinnasta kiinnostuneille.