Sulje ikkuna

Tuntinetti-verkkopalvelun käyttö- ja sopimusehdot

1. Sisällysluettelo

2. Määritelmät

Näitä Tuntinetti-Verkkopalvelun (jäljempänä "Verkkopalvelu") käyttö- ja sopimusehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot") sovelletaan Tustor International Oy:n (jäljempänä Tuntinetti) tuottamiin ja domainissa tuntinetti.fi ylläpitämiin Verkkopalveluihin.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea yksilöitävissä olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa tai muuta tietosuojalainsäädännössä määriteltyä henkilötietoa. Henkilötietorekisteri muodostuu näistä Rekisteröityjen Henkilöiden tiedoista.

Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan Euroopan unionin (EU) yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), Suomen tietosuojalakia sekä muita soveltuvia lain tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten kulloinkin voimassaolevia pakottavia määräyksiä ja ohjeita.

Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimenpiteitä, joita Tuntinetti suorittaa Rekisterinpitäjän lukuun näiden Käyttöehtojen perusteella ja joita Tietosuojalainsäädännön mukaisesti kohdistetaan Henkilötietoihin tai Henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tietosuojalainsäädännössä ja Tietosuojalainsäädännössä määriteltyä rekisterinpitäjää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka määrittelee Henkilötietojen Käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjän vastuulla on toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että Käsittelyssä noudatetaan lain vaatimuksia.

Käyttämällä Verkkopalveluita, yritys, yhteisö, luonnollinen ja juridinen henkilö (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Verkkopalvelua. Mikäli Käyttäjä perustaa Asiakastilin, Käyttöehdot sitovat myös kaikkia Käyttäjän Asiakastilin alaisuuteen perustettuja Käyttäjätunnuksia ja Asiakastilin nimissä suoritettuja toimintoja.

3. Tietojenkäsittely- ja rekisteriseloste sekä rekisteröinti-ilmoitus

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti Rekisterinpitäjä laatii Henkilörekisteristä Tietosuoja- ja Rekisteriselosteen, joka on saatavilla esimerkiksi Rekisterinpitäjän toimipaikassa tai Rekisterinpitäjän internet-sivulla. Tietosuojaseloste on Rekisteriseloste laajennettuna siten, että samalla informoidaan Rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröinti-ilmoitus tarkoittaa sitä, että tämä tietojenkäsittely- ja rekisteriseloste annetaan rekisterissä olevalle henkilölle itselleen tiedoksi esimerkiksi työhakemuksen lähettämisen yhteydessä.

3.1. Rekisterinpitäjä

Käyttäjä

3.2. Yhteyshenkilö

3.3. Rekisterin nimi

Henkilöstöhallintorekisteri

3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää Verkkopalvelua soveltuvin osin henkilöstön rekrytoimiseen, työajanseurantaan, työvuorosuunnitteluun, palkanmaksuun ym. työnantajavelvoitteiden täyttämiseen sekä tehtyjen töiden hinnoitteluun ja laskuttamiseen omilta asiakkailtaan, raportointiin, analysointiin ja hallinnointiin.

3.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä rekisteröi palvelukseensa hakeneiden, palveluksessa olevien ja palveluksessa olleiden työntekijöiden tietoja. Lisäksi Rekisterinpitäjä rekisteröi tietoa mahdollisista, aktiivisista ja lopettaneista asiakkaista sekä yhteistyökumpaneista, osakkaista ja viranomaisista yhteyshenkilöineen.
Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. asiakas, yritysasiakas, toimittaja, viranomainen, yhteys- ja laskutusosoitetiedot, asiakasnumerot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, työntekijöiden henkilötiedot ja muut työnantajavelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot viranomaisten edellyttämällä tarkkuudella mukaanlukien erityiset henkilötietoryhmät kuten henkilötunnus sekä arkaluonteiset tiedot kuten terveys- ja ammattiliittotiedot. Näiden lisäksi vapaaehtoisia tietoja kuten lähiomaisen yhteystiedot ja esimerkiksi koulutustiedot sekä aikaisempi työkokemus työhakemuksen tiedoissa.
IT hallintatietoja kuten tekniset tunnukset, käyttäjänimet, sijaintitiedot, yhteystiedot, myös järjestelmän ja sovellusten lokeissa, sähköpostin ja viestinnän palveluista liittyvät tekniset tapahtumat tiedot ja ym. metatiedot. Turvallisuus-, loki-, valvonta- ja häiriötiedot.

3.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja Rekisteröidään manuaalisesti ensisijaisesti Rekisterinpitäjän (tai tältä toimeksiannon saanut) toimesta. Toissijaisesti Henkilötietoja voidaan Rekisteröidä manuaalisesti jonkin tietosyöttölomakkeen (esimerkiksi työhakemuslomake, tilauslomake, yhteydenottolomake, jne.) kautta Rekisteröidyn (tai tämän edustajan) toimesta. Manuaalisen rekisteröinnin lisäksi Rekisterinpitäjä (tai tältä toimeksiannon saanut) voi Rekisteröidä tietoja myös koneellisesti esimerkiksi aineistosiirron yhteydessä.

3.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

- Työntekijät
- Asiakkaat
- Pankit
- Vakuutusyhtiöt
- Viranomaiset
- Ammattiliitot
- Työterveyshuolto
- Koulutuslaitokset

3.8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkopalvelu tarjotaan varmennetuista EU:n / ETA:n alueelle sijoitetuista palvelintiloista.

3.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

On muistettava, että "täydellistä tietoturvaa" ei internetissä ole. Rekisterinpitäjä ja tämän lukuun toimiva Henkilötietojen käsittelijä suhtautuvat tietoon vakavasti pyrkien estämään sen katoamista tai luvatonta käyttöä.
Rekisterinpitäjä ja tämän lukuun toimiva Henkilötietojen käsittelijä varmistavat, että näiden lukuun Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.
Rekisterinpitäjän lukuun toimiva Henkilötietojen käsittelijä toteuttavat yleisen hyvän käytännön mukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tiedon suojaamiseksi riskinäkökulmat huomioiden saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot ja niiden kustannukset suhteessa suoritettavaan tietojenkäsittelyyn liittyviin riskeihin sekä tietojen arkaluonteisuuteen. Pääsy palvelintilaan on rajattu vain riittävän tietoturvaluokituksen omaaville ylläpitäjille. Tietoturvatestaus on integroitu osaksi Rekisterinpitäjän lukuun toimivan Henkilötietojen käsittelijän sovelluskehitysprosessia. Selaimen HTTPS-yhteys on suojattu pankkienkin suosimalla SSL-salauksella ja katastrofien varalta Rekisterinpitäjän lukuun toimiva Henkilötietojen käsittelijä hajauttaa tallennetun tiedon varmuuskopiot maantieteellisesti.

3.10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oikeus päästä häntä itseään koskeviin henkilö­tietoihin käyttöliittymän kautta oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tarvittaessa hän voi olla yhteydessä Rekisterinpitäjän Rekisteriselosteessa mainittuun Yhteyshenkilöön.

3.11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista olemalla yhteydessä Rekisteriselosteessa mainittuun Yhteyshenkilöön.

3.12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää siirtää toimittamansa henkilötiedot toiseen järjestelmään olemalla yhteydessä Rekisterinpitäjän Rekisteriselosteessa mainittuun Yhteyshenkilöön.

4. Tuntinetti-verkkopalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Verkkopalvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää Asiakastilin perustamista. Verkkopalvelujen käyttö on sallittua vain Käyttäjille, jotka hyväksyvät Käyttöehdot.

4.1. Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Käyttämällä Verkkopalveluita Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä Rekisterinpitäjän Asiakastilillä Verkkopalvelun internet-sivuilla. Mikäli Käyttäjä perustaa Asiakastilin, Käyttöehdot sitovat myös kaikkia Käyttäjän Asiakastilin alaisuuteen perustettuja Käyttäjätunnuksia ja Asiakastilin nimissä suoritettuja toimintoja. Käyttäjäkohtaisista poikkeuksista näihin käyttöehtoihin on mahdollista sopia vain kirjallisesti molemminpuolisin allekirjoituksin.

Tuntinetti voi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista Asiakastilin perustamisen yhteydessä. Asiakastilin perustamisen yhteydessä Käyttäjä saa itselleen Verkkopalvelun käytön edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnukset tarjoavat pääsyn Käyttäjän ja tämän Asiakastilin alaisiin tietoihin. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa. Tuntinetillä on tarpeen vaatiessa oikeus vaihtaa käyttäjätunnukset ja salasanat uusiin näistä Käyttäjälle ilmoittamalla.

Käyttäjätunnus ja salasana ja ovat henkilö- tai organisaatiokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä on oikeus hoitaa Verkkopalvelulla usean eri yrityksen tai organisaation asioita. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää verkkopalvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien käyttäjätunnus ja salasana) toiselle organisaatiolle ilman Tuntinetin kirjallista suostumusta.

Maksulliseen Asiakastilin perustaminen edellyttää 18 vuoden ikää tai muussa tapauksessa edunvalvojan tai huoltajan suostumusta.

Perustaessaan Asiakastilin Käyttäjä myöntää Tuntinetille oikeuden tarkistaa tämän luottotiedot. Tuntinetillä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Verkkopalvelun tai sen osan käyttö silloin kun se on luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden, maksamattomien laskujen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi perusteltua.

Tuntinetti voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Verkkopalveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

4.1.1. Peruuttamis- ja palautusoikeus

Verkkopalvelun maksulliset osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1. kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä, ja näin ollen Verkkopalvelun maksullisilla osilla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista peruuttamisoikeutta.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa Verkkopalvelun käyttö ilman irtisanomisaikaa. Käyttämättömien ennakkomaksujen palauttamisesta Tuntinetti veloittaa toimitusmaksuna 25 € / kerta + 15 % palautuksen kohteena olevasta summasta. Toimitusmaksuja tai jo käytetyistä palveluista perittyjä maksuja ei palauteta. Käyttämättömien ennakkomaksujen pääomalle ei myöskään makseta korkoa.

4.2. Tuntinetti-verkkopalvelu

Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Tuntinetti tekee parhaansa, jotta Verkkopalvelut olisivat käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Ongelmatilanteissa, jotka liittyvät palvelinlaitteistoon tai siihen kytkettyyn internet-yhteyteen, Tuntinetti aloittaa selvitystyön viimeistään neljän tunnin kuluessa vikailmoituksesta.

Tuntinetti voi laittaa verkkopalvelun pääsivulle ja sisään-/uloskirjautumissivuille mainontaa tai mainosbannereita. Niitä ei kuitenkaan laiteta varsinaisessa työskentelyssä käytettävän Verkkopalvelun sivuille silloin kun Käyttäjä maksaa Verkkopalvelun käytöstä. Varsinaisessa työskentelytilassa voidaan kuitenkin kohtuullisessa määrin tiedottaa käyttäjää helpottavista verkkopalvelun lisätoiminnoista.

4.2.1. Laite- ja ohjelmistovaatimukset

Verkkopalvelu toimii parhaiten uusimmissa Firefox selaimissa. Palvelua on testattu ja se toimii pääosin myös uusimmilla Google Chrome, Safari ja Opera selaimilla. Microsoft Internet Explorer selaimella toimii, mutta se on selvästi hitaampi ja virhealttiimpi kuin muut selaimet, sitä suosittelemme välttämään. Verkkopalvelu on optimoitu toimimaan Firefox-selaimessa, joten varsinkin vaativan tehokäyttäjän (mm. työvuorosuunnittelu) kannattaa luottaa siihen. Verkkopalvelu toimii todennäköisesti myös kaikissa muissa uusissa selaimissa, joissa JavaScript on käytössä. Muissa selaimissa kuin Firefoxissa on havaittu yksilöllisiä puutteita, jotka saattavat haitata käyttäjää. Muihin kuin Firefox-selaimiin on ostettavissa erillinen yhteensopivuustakuu lisähintaan per selainmerkki ja selainversio.

Tietokoneen fyysisten ominaisuuksien vaatimukset riippuvat Tuntinetti-ohjelman käyttötarkoituksesta yrityksessänne. Erityisesti ns. tehokäyttäjä, joka käsittelee paljon työntekijä-, työhakemus-, asiakas- sekä työvuorodataa, tarvitsee tehokkaan koneen. Tehokäyttäjän koneessa on hyvä olla vähintään 4GB työmuistia ja moderni suoritin. Isompaa näyttöä kannattaa myös harkita silloin kun käsitellään laajoja vuorolistoja.

4.2.2. Asiakastuki

Ongelma- ja vikatilanteissa Tuntinetti palvelee puhelimen, sähköpostin ja chatin välityksellä arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 9:00 – 16:00 Suomen aikaa ja muina aikoina mahdollisuuksien mukaan, tilausjärjestyksessä. Tuntinetin asiakastukeen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@tuntinetti.fi ja puhelimitse numeroon +358-(0)9-6898 8222.

4.2.3. Huoltotyöt

Tuntinetillä on oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Tuntinetti pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista, ja huoltokatkot pyritään ajoittamaan aikaiseen aamuun. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen silloin kun se on mahdollista.

4.2.4. Muutokset palveluun

Tuntinetti kehittää Verkkopalveluitaan jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja sekä niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Tuntinetillä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Verkkopalvelujen tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen Käyttäjälle ilmoittamalla tästä 3kk etukäteen. Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista tai tilapäisistä katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Tuntinetti on sitoutunut järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen, jotta ohjelmiston käyttömukavuus yhdessä työajanseuranta-, palkanlaskenta-, laskutus-, CRM-, rekrytointi- ja työvuorosuunnitteluominaisuuksien kanssa virtaviivaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Tuntinetti pyrkii huomioimaan priorisoinnissa asiakkaiden toiveet, mutta pidättää oikeuden päättää näiden toteutustavasta ja aikataulusta.

4.2.4.1. Käyttäjän teettämät työt tai muutokset verkkopalveluun

Mikäli Käyttäjä teettää Tuntinetti-ohjelmistoon muutoksia, Tuntinetti testaa tekemänsä muutokset, mutta Käyttäjä vastaa hyväksymistestauksesta sekä muutosten ja tulosten soveltuvuudesta omaan käyttöönsä. Tuntinetti on kirjallisesti arvioinut tilatulle työlle aikataulun parhaimman tarjoushetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan, kirjallisesti asiakkaan kanssa kuvattujen tarpeiden sekä käytettävissä olevien Tuntinetti-resurssien pohjalta. Tarjouksen huolellisesta valmistelusta huolimatta tilauksen valmistuminen saattaa myöhästyä. Myöhästymistilanteessa, joka johtuu jommasta kummasta osapuolesta, hinnanalennusta ei lähtökohtaisesti myönnetä, kun työ valmistuu kohtuullisen ajan kuluessa. Tilauksen myöhästymiseen johtavana syynä on yleensä tarjotun työn arvioitua haasteellisempi toteuttaminen. Jos työ ei valmistu kohtuullisena pidettävän viivästyksen aikana, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus, jolloin tilausta ei asenneta käyttöön eikä laskuteta.

Tuntinetin laskutusoikeus syntyy siitä päivästä lähtien, jona ominaisuus/työn tulos on pääosiltaan valmis ja toimitettu asiakkaalle arvioitavaksi tai hyväksymistestaukseen. Käyttäjä on vastuussa hyväksymistestauksesta ja testauksessa ilmenneiden korjausten ja lisäysten tiedoksitoimittamisesta Tuntinetille kohtuullisen ajanjakson aikana. Pienet tarkennukset ja lisämäärittelyt kuuluvat tarjoukseen. Tuntinetti pidättää oikeuden päättää, mitkä tarkennukset ja määrittelyt se katsoo kuuluvaksi tarjouksessa annettuun hintaan. Tuntinetti ei myönnä muutoksen teettäjälle yksinoikeutta ohjelmistoon tehtyihin muutoksiin.

4.2.5. Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelujen toimintosisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä elinkeinoelämässä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Kaiken Verkkopalvelujen toimintosisällön ja ulkoasun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko Tuntinetillä tai muilla palveluntarjoajilla taikka mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Lukuun ottamatta Käyttäjän omia Verkkopalveluun toimittamia Rekisteritietoja ja näistä johdettuja tuloksia, Käyttäjä ei saa mitään Verkkopalveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Verkkopalveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Lukuun ottamatta Käyttäjän omia Verkkopalveluun toimittamia Rekisteritietoja ja näistä johdettuja tuloksia, Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, ellei Tuntinetti ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole ilman Tuntinetin ennalta antamaa kirjallista suostumusta oikeutta muodostaa Verkkopalveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta, johdannaisteosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Verkkopalvelujen sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

4.2.6. Käyttäjän julkaisema aineisto

Tietyissä Verkkopalveluissa tai niiden osissa Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen Verkkopalvelujen avulla (esimerkiksi keskustelupalstat). Mikään yksittäisen Käyttäjän Verkkopalveluihin tallentama tai verkkopalvelujen avulla levittämä aineisto ei edusta Tuntinetin mielipidettä tai osoita Tuntinetin olevan kyseisen Käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan. Käyttäjä myöntää Tuntinetille tässä kohdassa tarkoitettuun, mukaan lukien keskustelupalstoilla julkaistuun aineistoon rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja maksuttoman käyttöoikeuden. Käyttöoikeus sisältää oikeuden muuttaa teoksia ja luovuttaa oikeus edelleen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä mainittu käyttöoikeus ei koske Käyttäjän liiketoimintaa koskevaa tietoa, kuten työaikakirjauksia tai muita käyttäjän oman käyttäjätunnuksen käyttöön rajattuja tietoja.

Käyttäjä antaa Tuntinetille oikeuden tarkistaa Verkkopalveluihin julkaistavaksi lähetetty aineisto ja julkaista se kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai Tuntinetin parhaaksi katsomalla tavalla muutettuna. Tuntinetillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa ja Tuntinetillä on oikeus Käyttäjää kuulematta poistaa jo julkaistu aineisto.

4.2.7. Hinnoitteluperiaatteet sekä maksu- ja toimitusehdot

Tuntinetin tarjoamat Verkkopalvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Verkkopalvelun yhteydessä ilmoitetaan mitkä toiminnot ovat maksullisia. Ennen heinäkuuta 2009 Verkkopalveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat tutustua maksullisiin ominaisuuksiin ilmaiseksi 90 päivän ajan rekisteröitymispäivästä lukien. Heinäkuun 2009 alun jälkeen ilmainen koeaika on 30 vuorokautta rekisteröitymispäivästä lukien. Ilmaisen koeajan päätyttyä maksulliset toiminnot yksinkertaisesti lakkaavat toimimasta, ellei niiden käyttöä haluta jatkaa palvelua ostamalla.

Maksullisten Verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä varaa käyttöoikeutta maksamalla ennakkoon. Sovellusvuokraa Tuntinetti veloittaa vain toteutuneen käytön mukaan, ei esim. silloin kun aktivoitua ominaisuutta ei lainkaan käytetä. Ellei yksittäisen palvelun kuvauksessa ole toisin määrätty, käyttöveloitus ei perustu palkkoihin tai merkittyihin tunteihin vaan pelkkä aineistojen selaus tai muu käsittely toimii veloitusperusteena. Verkkopalvelu pitää lokia ominaisuuksien käytöstä ja käyttöhistoria on Käyttäjän pääkäyttäjän valtuuksilla tarkasteltavissa Verkkopalvelun maksullisten ominaisuuksien hallintaosiosta (mm. Tuntinetin asetukset -välilehti). Mikäli Tuntinetin Asiakaspalvelulla perustellusta syystä tarve käydä asiakkaan tilillä suorittamassa toimenpiteitä, myös nämä käyttötapahtumat veloitetaan.

Ennakkomaksuja voi suorittaa suoraan Verkkopalvelusta luottokorttia tai viitepankkisiirtoa käyttäen. Maksullisten verkkopalvelujen käytöstä veloitetaan vähentämällä ennakkomaksujen saldoa kalenterikuukausittain mitatun käytön perusteella. Jokaisella ennakkomaksukerralla peritään Tuntinetin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu. Luottokortilla maksettaessa ennakkomaksut ovat käytettävissä heti maksutapahtuman jälkeen. Viitepankkisiirron käsittelyyn menee muutama työpäivä. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Toimitusmaksuja ei palauteta. Ennakkomaksuja on mahdollista maksaa pidemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, jolloin toimitusmaksua ei tarvitse maksaa esimerkiksi kuukausittain. Ennakkomaksujen pääomalle ei makseta korkoa. Mikäli Käyttäjä haluaa lunastaa käyttämättömiä ennakkomaksuja, veloitetaan käyttämättömien ennakkomaksujen palauttamisesta toimitusmaksuna 25 € / kerta + 15 % palautuksen kohteena olevasta summasta.

4.2.7.1. Maksutavat

Viitepankkisiirtojen lisäksi Verkkopalvelun palvelumaksuja on mahdollisuus suorittaa Verkkomaksutoiminnoilla.

4.2.5.1.1. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

4.2.5.1.2. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

4.2.7.2. Hinnanmuutokset

Tuntinetti voi muuttaa Verkkopalveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Tuntinetti pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen Verkkopalvelun sivustolla. Verkkopalvelun Hinnat korottuvat vuosittain elinkustannusindeksi lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä (+2%) mukaisesti (hinta ei kuitenkaan alene eli hinnanmuutos aina vähintään 0%). Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuun indeksin mukaan. Tästä poikkeavista hinnankorotuksista ilmoitetaan 3 kk etukäteen.

4.2.7.3. Verkkopalvelujen ulkopuoliset maksulliset palvelut

Tuntinetin koulutus-, neuvonta- ja tukipalvelut sekä muut Verkkopalvelujen ulkopuoliset palvelut kuten Käyttäjän vaatimien muutosten toteuttaminen Verkkopalveluun ovat maksullisia ja niistä peritään erillinen tapauskohtaisella sopimuksella määritettävä maksu.

4.2.8. Osapuolten velvollisuudet ja vastuut

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan voimassaolevia lakeja. Tuntinetti tuottaa ja ylläpitää järjestelmän sekä auttaa käytössä (asiakaspalvelu tai tuntityönä tehdyt asiakastukitilaukset), mutta Käyttäjä vastaa Tuntinetti-järjestelmän käytöstä, asetuksista ja lopputuloksista sekä oikeellisuuden valvonnasta ja tulosten soveltuvuudesta omaan käyttöönsä. Käyttäjä vastaa, että sillä on oikeudet ja suostumukset henkilötietojen käsittelyyn järjestelmässä. Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteen laatimisesta mikäli se poikkeaa Tuntinetin yleisissä Käyttöehdoissa olevasta mallista, saatavilla pidosta sekä Rekisteröityjen tiedottamisesta ja ilmoituksista tietosuojaviranomaisille.

4.2.8.1. Tuntinetin velvollisuudet ja vastuut

Tuntinetti huolehtii palvelinlaitteiston ylläpidosta, huollosta, yhteyksistä palvelinlaitteistosta internettiin ja varmuuskopioinnista sekä näistä muodostuvista kustannuksista. Tuntinetti vastaa Verkkopalveluidensa sisällön tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Verkkopalveluun tuottamastaan aineistosta sekä tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista palveluista sekä niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta Tuntinetti vastaa vain sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

4.2.8.2. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä huolehtii omista client-päätteistä, niiden asennuksista ja niiden yhteyksistä internettiin sekä niistä muodostuvista kustannuksista. Tuntinetillä on oikeus tehdä Verkkopalvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin, Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Käyttäjä vastaa Verkkopalvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Tuntinetille tai kolmansille osapuolille. Kirjanpitolain ja muiden lakisääteisten säilytysaikojen täyttäminen on Käyttäjän vastuulla ja erityisesti huomioitava, että mikäli Käyttäjä irtisanoo jonkin maksullisen lisäosan Tuntinetistä, pääsy sen sisältämään tietoon lakkaa ja Käyttäjän on näin ollen tallennettava tarvitsemansa tiedot raporteilta talteen ennen maksullisen palvelun käytön lopettamista.

Käyttäjä vastaa asiakastilinsä alaisuuteen liittämillä käyttäjätunnuksilla tapahtuvasta käytöstä kuin omastaan. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnusten liittämisestä oman asiakastilinsä alaisuuteen ja Käyttäjä vastaa, että asiakastilin alaisuuteen liitetyillä Käyttäjätunnuksilla noudatetaan näitä Käyttöehtoja. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että nämä Käyttöehdot ovat asiakastiliin alaisuuteen perustettujen Käyttäjätunnusten käyttäjien tiedossa ja että nämä käyttäjät tietävät heitä koskevien yksilöivien tietojen antamisesta Tuntinetille. Koska Tuntinetti voi ajoittain tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, on Käyttäjän velvollisuutena säännöllisesti tutustua niihin.

Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Tuntinetille. Käyttäjä vastaa vahingoista, virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Tuntinetille näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Verkkopalvelukohtaisten ehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa saamansa salasanat Verkkopalveluun. Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta ja hän on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu vääriin käsiin, Käyttäjän tulee tehdä tästä välittömästi ilmoitus Tuntinetin asiakaspalveluun. Tämän lisäksi Käyttäjän on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Maksullisen verkkopalvelun Käyttäjä on velvollinen suorittamaan käytöstä perittävän maksun Verkkopalvelun yhteydessä ilmoitettavalla tavalla ennakkoon (esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai luottokorttimaksuna).

Tietyissä Verkkopalveluissa tai niiden osissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Tuntinetille tai levittämiseen Verkkopalvelujen avulla (esimerkiksi keskustelupalstat). Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa levittämänsä aineiston sisällöstä. Mikäli Käyttäjä lähettää Tuntinetille aineistoa tai tallentaa taikka muuten levittää Verkkopalvelujen kautta aineistoa, Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Käyttäjä vastaa sekä Tuntinetille että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänellä on oikeus julkaista aineisto tai antaa aineisto julkaistavaksi. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Tuntinettiä vastaan liittyen Tuntinetille toimittamaansa tai Verkkopalvelujen kautta levittämäänsä aineistoon ja sitoutuu avustamaan Tuntinettiä mahdollisia kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia tai nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta tai Verkkopalvelujen kautta levittämästä aineistoista, sekä korvaamaan Tuntinetille tästä aiheutuvat kulut ja vahingot, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut.

4.2.9. Virhetilanteet

Mitään suoranaisia, hiljaisia tai välillisiä takuita Verkkopalvelun virheettömästä toiminnasta ei anneta. Käyttäjän on erityisesti huomioitava, että Käyttäjän vastuulla on tarkistaa Tuntinetin tuottama aineisto ja sen oikeellisuus sekä tulosten soveltuvuus omaan käyttöönsä ja ilmoitettava mahdollisesta virheestä Tuntinetille mahdollisimman pian. Epäselvissä tapauksissa Tuntinetti avustaa tapauskohtaisesti parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuntinetin muodostamassa aineistossa mahdollisesti esiintyvä virhe ei oikeuta vahingonkorvaukseen välittömästä tai välillisestä vahingosta. Osapuolet (mukaan lukien näiden palveluntarjoajat) eivät vastaa toisilleen mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta. Välittömien vahinkojen osalta molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan, jotka aiheutuvat mahdollisten virheiden tai muiden vahinkojen selvittelystä (työaika, matkakulut, ym.).

4.2.9.1. Ei takuuta

VERKKOPALVELUT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT YKSITTÄISET PALVELUT JA TUOTTEET TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN NE OVAT" JA TUNTINETTI KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET, HILJAISET TAI OLETETUT TAKUUT. VERKKOPALVELUN HYÖDYNTÄMINEN TAPAHTUU YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.

KÄYTTÄJÄ VASTAA YKSIN TIETOJÄRJESTELMÄÄNSÄ KOSKEVASTA VAHINGOSTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU SISÄLLÖN (MUKAAN LUKIEN VIRUKSET) LATAAMISESTA VERKKOPALVELUSTA. MIKÄÄN NEUVO TAI INFORMAATIO, KIRJALLISENA TAI SUULLISENA, JONKA KÄYTTÄJÄ SAA TUNTINETILTÄ TAI VERKKOPALVELUN KAUTTA EI MUODOSTA MITÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAA NEUVOA TAI TAKUUTA, ELLEI SITÄ ERITYISESTI OLE ILMAISTU NÄISSÄ EHDOISSA.

TUNTINETTI EI TAKAA, ETTÄ (i) VERKKOPALVELU TAI VERKKOPALVELUN KAUTTA SAATAVA AINEISTO JA TUOTTEET VASTAAVAT KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, (ii) VERKKOPALVELU ON SAATAVANA KESKEYTYKSETTÄ TAI OIKEA-AIKAISESTI, VARMASTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, TAI (iii) INFORMAATION OIKEELLISUUS JA LAATU, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON SAANUT VERKKOPALVELUN KAUTTA, ON VIRHEETONTÄ TAI MUUTEN VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA.

MAHDOLLISTEN ONGELMATILANTEIDEN TAI KYSYMYSTEN OSALTA KÄYTTÄJÄ VOI OLLA YHTEYKSISSÄ TUNTINETIN ASIAKASPALVELUUN. MIKÄLI KÄYTTÄJÄN ASIA KOSKEE KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, PYYDÄMME KÄYTTÄJÄÄ OLEMAAN ENSISIJAISESTI YHTEYKSISSÄ KYSEISEN KOLMANNEN TAHON ASIAKASPALVELUUN.

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

4.2.9.2. Vastuuvapauslauseke

TUNTINETTI (MUKAAN LUKIEN SEN PALVELUNTARJOAJAT) EI VASTAA MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ TAI VÄLITTÖMÄSTÄ VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN VIIVÄSTYS, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEESTÄ VERKKOPALVELUN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA AIHEUTUNUT VAHINKO, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TIEDON MENETYS TAIKKA MUU TALOUDELLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU (i) VERKKOPALVELUN TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI SITÄ OLE VOITU KÄYTTÄÄ; (ii) KORVAAVAN TUOTTEEN TAI VERKKOPALVELUN HANKKIMISESTA AIHEUTUNEESTA KULUSTA, (iii) VERKKOPALVELUN KAUTTA SAADUSTA TIEDOSTA TAI INFORMAATIOSTA, TAI VIESTISTÄ JOKA ON VASTAANOTETTU VERKKOPALVELUN KAUTTA; (iv) OIKEUDETTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIEDONSIIRTOIHIN TAI NIIDEN LUVATTOMASTA MUUTTAMISESTA; TAI (v) MUISTA VERKKOPALVELUUN LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA.

4.2.9.3. Sisältöä koskevat vastuunrajoitukset

Tuntinetti saattaa, mutta sillä ei ole mitään velvollisuutta valvoa tai moderoida etukäteen Verkkopalveluihinsa liittyvillä keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitettyjä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä Tuntinetti ole niistä vastuussa. Verkkopalveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Tuntinettiä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Tuntinettiä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

4.3. Tietojenkäsittelysopimus

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti Tuntinetiltä alihankintana ostettavasta Rekisterinpitäjän lukuun suorittamasta Henkilötietojen käsittelystä on sovittava Tietojenkäsittelysopimuksella.

4.3.1. Tietojenkäsittelyn yksilöinti

Tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa Käsittelyn kohteeksi yksilöidään Käyttöehtoihin sisältyvän Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteen mukaiset Verkkopalveluun tallennetut tiedot.

4.3.2. Sitoutuminen rekisterinpitäjän ohjeisiin

Tuntinetti sitoutuu käsittelemään Rekisterinpitäjän Asiakastilin alaisuudessa olevia Henkilötietoja ainoastaan näissä Käyttö- ja Sopimusehdoissa kirjallisesti dokumentoidulla Rekisterinpitäjän valtuuttamalla tavalla. Tuntinetti sitoutuu Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsitellessään toteuttamaan riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely ja rekisteröidyn oikeuksien suojelu täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimukset. Näitä toimenpiteitä on tarkistettava ja päivitettävä tarvittaessa. Kulloinkin voimassaolevat Käyttö- ja Sopimusehdot löytyvät Käyttäjän Asiakastilille sisäänkirjautuneena kohdasta Käyttöehdot.

4.3.3. Salassapito

Osapuolet ja näiden henkilöstö ei saa ilmaista tietoonsa tullutta osapuolen liike- tai ammattisalaisuutta eikä muutakaan osapuolta koskevaa seikkaa ja sitoutuu käyttämään niitä vain Verkkopalvelun toteuttamisen tai sen käyttämisen edellyttämiin tarkoituksiin. Mikäli Käyttäjä syystä tai toisesta Verkkopalvelua käyttäessään saa tietoonsa vastuualueensa ulkopuolelle kuuluvia tietoja, sitoutuu hän pitämään saamansa tiedot salassa ja ilmoittamaan tästä välittömästi sekä Tuntinetin asiakaspalveluun että Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös osapuolten välisen sopimussuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin ao. tietojen salassa pitämisellä on merkitystä tietojen luovuttajalle. Osapuolet huolehtivat salassapitovelvoitteen noudattamisesta myös henkilöstönsä osalta.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista ilman, että vastaanottava osapuoli on rikkonut salassapitovelvoitettaan; tai (b) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai (c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta osapuolelta; tai (d) jonka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai (e) jonka osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen taikka oikeuden päätöksen perusteella.

4.3.4. Avustamis- ja tiedonantovelvollisuus

Rekisterin suojauksen periaatteet sekä Rekisteröidyn Oikeudet on kuvattu näiden Käyttöehtojen Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteessa. Tuntinetti auttaa Rekisterinpitäjää asianmukaisilla ja soveltuvilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteessa asetetut tavoitteet sekä Tietosuojalainsäädännön asettamat velvoitteet.

Tuntinetti siirtää Rekisterinpitäjälle kaikki Rekisteröidyltä saamansa henkilötietojen tarkistamista, oikaisemista, poistamista tai käsittelyn kieltämistä koskevat pyynnöt tai muut Rekisteröidyltä saamansa pyynnöt. Tuntinetti ohjaa kaikki Tietosuojaviranomaisten Rekisterinpitäjää koskevat tiedustelut suoraan Rekisterinpitäjälle, eikä Tuntinetillä ole valtuuksia edustaa Rekisterinpitäjää tai toimia tämän puolesta Tietosuojaviranomaisten kanssa. Rekisterinpitäjän vastuulla on huolehtia pyyntöihin vastaamisesta.

4.3.5. Tietoturva

Rekisterin suojauksen periaatteet on kuvattu näiden Käyttöehtojen Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteessa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä ja yhteyslaitteidensa tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Rekisterinpitäjä on lisäksi velvollinen tiedottamaan Tuntinetille kaikista toimittamiinsa tietoihin liittyvistä erityisseikoista kuten riskiarvionneista sekä erityishenkilöryhmistä.

Tietoturvaloukkauksen ilmetessä, Tuntinetti ilmoittaa Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivästystä kirjallisesti kaikista tietoonsa tulleista tapahtumista, joiden perusteella Rekisterinpitäjän lukuun käsiteltyjen Henkilötietojen tietoturvallisuus on vaarantunut, tai kun Tuntinetillä on syytä uskoa, että tietoturva on voinut vaarantua. Rekisterinpitäjän pyynnöstä Tuntinetti tarjoaa Rekisterinpitäjälle kaiken asiaankuuluvan Tietoturvaloukkaukseen liittyvän tiedon Tietosuojalainsäädännön mukaisessa laajuudessa. Tuntinetti ilmoittaa Rekisterinpitäjälle myös Tietoturvaloukkauksen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä dokumentoi kaikki Tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien kuhunkin Tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, vaikutukset ja tehdyt korjaavat toimenpiteet.

4.3.5.1. Varmuuskopiointi

Tuntinetti ottaa palvelinlaitteistolta varmuuskopion vähintään joka toinen arkipäivä. Käyttäjällä on oikeus pyytää varmuuskopio itselleen erillistä maksua vastaan. Tällöin Tuntinetillä on oikeus veloittaa varmuuskopion valmisteluun ja lähettämiseen kuluvasta ajasta sekä tarvikkeista kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

4.3.5.2. Henkilötietojen sijainti

Mahdollinen Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on määritelty näiden Käyttöehtojen Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteessa. Jos henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kumpikin sopijapuoli varmistaa osaltaan Tietosuojalainsäädännön noudattamisen henkilötietojen käsittelyn osalta. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Tuntinetillä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä sekä näiden alueiden ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4.3.6. Käsittelijän omat alihankkijat

Tuntinetillä on oikeus ilman eri ilmoitusta käyttää tarvittaessa alihankkijoita ja vastaa tällöin alihankkijoiden työstä kuin omastaan, ja sopii tällöin kirjallisesti alihankkijoiden kanssa Henkilötietojen Käsittelystä tämän sopimuksen mukaisesti.

4.3.7. Auditointioikeus

Tuntinetti takaa Rekisterinpitäjälle Tietosuojalainsäädännön edellyttämät oikeudet Tuntinetin ja sen alihankkijoiden Auditointiin Henkilötietojen käsittelyn osalta. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää apuna ulkopuolista auditoijaa joka ei kuitenkaan saa olla Tuntinetin kanssa kilpaileva taho. Auditointi on suoritettava siten, ettei Tuntinetin muiden asiakkaiden tietoturva tai heidän tietojensa luottamuksellisuus vaarannu. Auditoinnin suorittamiseksi Rekisterinpitäjän tulee toimittaa auditointisuunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua auditointiajankohtaa. Auditoinnin valmistuttua Rekisterinpitäjä sitoutuu jakamaan Auditoinnin tulokset kertovat raportit Tuntinetin kanssa, jotta voidaan varmistua Auditoinnin asianmukaisuudesta sekä arvioida mahdolliset havaitut kehityskohteet ja niiden edellyttämät jatkotoimenpiteet. Rekisterinpitäjä voi suorittaa Auditoinnin enintään kerran kalenterivuodessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai tietoturvauhasta muuta johdu. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista Auditoinnin järjestämisen kustannuksista, mukaan lukien Tuntinetin asiakaspalvelulla mahdollisesti teetettävien Auditointia avustavien toimenpiteiden kustannuksista kulloinkin voimassaolevan lisätyöhinnaston mukaisesti.

4.3.8. Vahingonkorvausvastuu

Osapuolet (mukaan lukien näiden palveluntarjoajat) eivät vastaa toisilleen mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta. Välittömien vahinkojen osalta molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan, jotka aiheutuvat mahdollisten virheiden tai muiden vahinkojen selvittelystä (työaika, matkakulut, ym.). Osapuolet eivät vastaa toisilleen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Jos Rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle aiheutuu Tietosuojalainsäädännön velvoitteiden rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada Rekisterinpitäjältä tai Henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta lain mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta vain (ja siltä osin), kun se ei ole noudattanut nimenomaisesti Henkilötietojen käsittelijöille Tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita tai jos se on toiminut Rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti. Osapuolet ovat tällöin velvollisia maksamaan määrätyistä vahingonkorvauksista ja hallinnollisista sakoista vain sen osan, joka vastaa sille Tietosuojaviranomaisen tai Tuomioistuimen lainvoimaisessa päätöksessä vahvistamaa vastuuta vahingosta. Rekisterinpitäjän on erityisesti huomioitava, että mikäli tietoturvaloukkaus on seurausta palvelun asianmukaisen käytön laiminlyönnistä, esimerkiksi Käyttövaltuuspalvelun aktivoimatta jättämisestä, Käyttövaltuuksien asettamisesta väärin, tai palvelumaksujen laiminlyönnistä johtuvasta palvelun tai sen osan poiskytkeytymisestä, on Rekisterinpitäjä tällöin yksin vastuussa tästä johtuvasta tietoturvaloukkauksesta.

4.3.9. Tietojen poistaminen

Tietojen säännönmukaisten säilytysaikojen periaatteet on kuvattu näiden Käyttöehtojen Tietojenkäsittely- ja rekisteriselosteessa kohdassa Rekisterin tietosisältö. Jos Käyttäjä ei kirjaudu eikä millään Käyttäjän asiakastilin alaisuudessa olevalla käyttäjätunnuksella kirjauduta verkkopalveluun Käyttäjän asiakastilin puitteissa viiteentoista (15) kuukauteen, Tuntinetillä on oikeus poistaa Käyttäjän kaikki tiedot Verkkopalvelun tietokannasta ilman etukäteisilmoitusta. Tietoja voidaan poistaa myös virheellisen käytön tai muun palvelun Käyttöehtojen laiminlyönnin vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan poistosta ilmoitetaan 4 viikkoa etukäteen.

5. Kolmansien osapuolten palvelut

Tuntinetin Verkkopalveluista voi olla linkkejä lisätietoihin tai muihin ulkopuolisiin kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin. Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteeseen ollakseen tietoinen onko kyseinen palvelu osa Tuntinetin tarjoamia Verkkopalveluita vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

Tällaisiin kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma, erillinen asiakaspalvelunsa. Mikäli Käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme Käyttäjää ottamaan yhteyttä ensisijaisesti suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

Koska Tuntinetti ei voi valvoa kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, Tuntinetti ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palvelujen kautta. Tuntinetti ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Tuntinetti kehottaa käyttäjää perehtymään ja noudattamaan kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja verkkopalvelujen käyttö- ja muita ehtoja.

6. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Tuntinetin Verkkopalveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Verkkopalveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Tuntinetti ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Verkkopalvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun Tuntinetti on saanut esteen tietoonsa ja ilmoittaminen on mahdollista.

7. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin Verkkopalveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin Verkkopalveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Verkkopalvelusta mahdollisesti tehtyyn erilliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Tuntinettiä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

8. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 4.6.2018 lähtien toistaiseksi. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Tuntinetin Verkkopalveluihin, ellei osapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Tuntinetti voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Osapuolet myös sopivat, että suulliset tahdonilmaisut eivät ole päteviä, vaan ne tulee aina vahvistaa kirjallisesti tapauskohtaisesti sopivimmaksi katsotulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai sähköisellä allekirjoituksella.

Tuntinetillä on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Verkkopalveluihin pääsyä sekä oikeus lopettaa Verkkopalvelut ja/tai sen avulla tarjottavien yksittäisten palvelujen tai näiden osien tuottaminen.

Tuntinetillä on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta siirtää Verkkopalvelua koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Verkkopalveluja koskeva liiketoiminta siirtyy. Tuntinetti ilmoittaa Käyttäjälle siirrosta etukäteen. Tuntinetillä on lisäksi oikeus siirtää Verkkopalveluihin perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.